Dadeldhura

Dadeldhura

Executive Committee

SN Name Designation
 1  Bhagirathi Joshi  Chair
 2  Gopal Dutta Pandeya  Vice Chair
 3  Sher Bahadur Karki  Secretary
 4  Tek Bahadur Air  Treasurer
 5  Yagya Raj Pandeya  Member
 6  Ramesh Dutta Bag  Member
 7  Harkesh Shanki  Member
 8  Dinesh Kumar Deuba  Member
 9  Ganesh Raj Paneru  Member