Bara

Executive Committee

Chair               : Safique Ansari

Vice-chair        : Ram Kumar Sharma

Secretary         : HariBhushanKushwaha

Joint- Secretary : Keshav Kumar Sinjali

Treasurer         : Narendra Kumar Nidhi

Member           : Ram Bahadur Pandit

                          Ramesh Prasad Kushwaha

                          Ramesh  Prasad Thakur

                         Tejilal Sah

                         Ram Bharosh Mahato

                        Rekha Chandra Sharma Dahal

Contact Details