Dailekh

Executive Committee

Chair               :           Dilli Ram Acharya

Vice-Chair       :           Jhakkal Bhandari

Secretary         :           Dabal Bahadur Budha

Joint Secretary:           Dilli Lamsal

Treasurer         :           Prem Shahi

Members         :           Hem Lamichhane

                                    Tarka Shahi

                                     Shovalal Yadav

                                     Sumitra Shahi

                                     Mahesh Shahi

                                    Ram Chandra Regmi

Contact Details

Contact Person: Dilli Ram Acharya

Mobile No: 9848075945

Email: sanjayasharma2015@gmail.com