Dailekh

Executive Committee

SN

Name

Designation

1.

Dilli Ram Acharya

Chair

2.

Jhakkal Bhandari

Vice Chair

3.

Dabal Bahadur Budha

Secretary

4.

Dilli Lamsal

Jt. Secretary

5.

Prem Shahi

Treasurer

6.

Hem Lamichhane

Member

7.

Tanka Shahi

Member

8.

Shovalal Yadav

Member

9.

Sumitra Shahi

Member

10.

Mahesh Shahi

Member

11.

Ram Chandra Regmi

Member

Contact Details

Contact Person: Dilli Ram Acharya

Mobile No: 9848075945

Email: sanjayasharma2015@gmail.com