Rukum (Ad- hoc)

Executive Committee

Chair               : Prakash Kumar Dev
Vice – Chair    : Kalu Khadka
Secretary         : Shankar Kumar Rawal
Ass. Secretary : Dil Bahadur Oli       
Treasurer         : Hema Budha
Member           : Pabina Bhandari
                         Yagya Bahadur Khadka
                         Jagat Bahadur Oli
                         Jaya Kumar Budha
                         Pratap Sunar

                         Tul Bdr Agri

Contact Details

Contact person: Prakash Kumar Dev
Mobile No.:
9847864494
Email : pkdeo720@gmail.com