Salyan

Executive Committee

Chair               :           Tara Dev Basnet

Vice–Chair      :           Khem Raj KC

Secretary         :           Prakash Hamal

Treasurer         :           Khadananda Oli

Members         :           Madhav Prasad Bhattarai

                                    Liladhar BK

                                    Rupak Shah

Contact Details

Contact Person: Tara Dev Basnet

Mobile No: 9848015558

Email: rcrimsalyan@gmail.com