Karnali Province

For Committee 2021-2024

S.N. Name Designation Branch Mobile Email
1 Bishnu Kumar Khadka President Surkhet 9858058411 luckybishnu@gmail.com
2 Dhaniram Sharma Senior Vice President Surkhet 9848049739 drsharma2071@gmail.com
3 Jagat Bahadur Oli Vice President Rukum 9843200656  
4 Chitra Bahadur Khatri General Secretary Surkhet 9858038654 chitrakc52@gmail.com
5 Nem Bahadur Shahi Secretary Dailekha    
6 Khim Prakash Budha Membership Secretary Rukum 9860832855 khimprakashbudha@gmail.com
7 Prashanna Karki Treasurer Surkhet    
8 Dipendra Khatri Member Surkhet 9848069687 dipendraskt2039@gmail.com
9 Ramlal Gautam Member Rukum 9844914963  
10 Prakash Jaishi Member Dailekha 9815542545 jaisiprakash@gmail.com
11 Mahesh Shahi Member Dailekha 9848156710  
12 Bir Bahadur Shahi Member Dailekha 9848208649 writerbbshahi@gmail.com
13 Betendra Kumar Dahal Member Surkhet 9848142276 betendra49@gmail.com
14 Shankar Kumar Rijal Member Rukum 9849422209  
15 Tika Tamang Member Surkhet 9868127610 tamangtika100@gmail.com
16 Dharma Raj Khadka Member Dailekha 9858069327 khadkabada16@gmail.com
17 Raj Kumar Sharma Member Surkhet 9858064267 shirshir.rk046@gmail.com
18 Yubaraj Khatri Member Surkhet    
19 Prem Bahadur Khadka Member Surkhet 9848206526