Salyan

Salyan

Executive Committee

SN Name Designation
 1  Tara Dev Basnet  Chair
 2  Khem Raj K.C  Vice Chair
 3  Prakash Hamal  Secretary
 4  Khadananda Oli  Treasurer
 5  Madhav Prasad Bhattarai  Member
 6  Liladhar B.K.  Member
 7  Rupak Shah  Member